Nowelizacja ustawy PZP w praktyce Tworzenie nowych i dostosowywanie istniejących wzorów SIWZ przy uwzględnieniu zmian w prawie implementujących dyrektywę 2014/24/UE

Dd 18 kwietnia 2016 roku w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego weryfikacja wiarygodności wykonawcy musi odbywać się w oparciu o jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ). Powyższy obowiązek wynika z Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, które to nie wymaga  implementacji do polskiego prawa.Dodaj komentarz